Nâng cao chất lượng nho Ninh Thuận

Những năm gần đây, bên cạnh mở rộng diện tích trồng các giống nho mới,...