The worthy result of many years of cultivating experience in viticulture

Kết quả xứng đáng của bao nhiêu năm liền cố gắn thay đổi và trao...

Improving the quality of Ninh Thuan grapes

Những năm gần đây, bên cạnh mở rộng diện tích trồng các giống nho mới,...

9X farmers earn hundreds of millions of months, thanks to seedless black grapes

Tốt nghiệp Đại học ngành quản lý đất đai nhưng anh nông dân thế hệ...

Introduction of red grapes Ninh Thuan – Cardinal

Cardinal red vine is the most famous and popular grape variety, especially abroad, born in...